O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 
 
 Untitled Document
5461 dana od PROTIVZAKONITOG SPREČAVANJA STEČENOG PRAVA NA RAD PREMA VAŽEĆIM KONCESIONIM UGOVORIMA NA GP PREŠEVO
Untitled Document
5114 dana od PRVE PRAVOSNAŽNE PRESUDE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
4721 dana od DRUGE PRAVOSNAŽNE PRESUDE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
4820 dana od PODNOŠENJA USTAVNE ŽALBE USTAVNOM SUDU RS SRBIJE
Untitled Document
4281 dana od POSLATIH DOPISA NOVOJ VLADI REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
5882 dana od POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA PROTIV RS SRBIJE
Untitled Document
5433 dana od PRITUŽBE ZAŠTITNIKU GRAĐANA

BAHATOST DRŽAVNIH ORGANA NAD HK INTERSPEED

1. HK INTERSPEED POBEDILA NA KONKURSU ZA IZBOR NOSIOCA IZGRADNJE GP PREŠEVO

Na 4. sednici Saveznog izvršnog veća dana 26.06.1992.godine, Savezna vlada je donela Odluku kojom je usvojen program izgradnje i opremanja novootvorenih graničnih prelaza u skladu sa Uredbom o odredjivanju graničnih prelaza i kontroli prelaženja državne granice („Sl. list SRJ“ br. 2. od 01.05.1992.godine) uz poštovanje člana 3. i člana 11. Carinskog zakona („Sl. list SRJ“ broj 45/92). Na osnovu ove Odluke formirana je rešenjem direktora SUC-a br. 04/3 D-2831 od 18.04.1991 godine komisija koja je posle sprovedenog javnog tendera za izgradnju graničnog prelaza Preševo donela odluku da je najbolji ponudjač bila HK INTERSPEED, iz Beograda.

2. HK INTERSPEED ZAKLJUČILA DVA KONCESIONA UGOVORA NA PERIOD OD 20 GODINA - UGOVOR 04/3 .D-1477 , O PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI ROBNO-CARINSKE BAZE – KAMIONSKOG TERMINALA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA GRANIČNOM PRELAZU «PREŠEVO» - I ETAPA i - UGOVOR 04/3 D-1477/1, O PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI OBJEKATA, SAOBRAĆAJNICA I INFRASTRUKTURE II ETAPA PROŠIRENJA GP PREŠEVO.

Navedeni ugovori su zaključeni sa SRJ – SUC dana 15.02.1995.godine i garantuju HK „Interspeed“ nesmetano pravo rada kamionsko-carinskog terminala, za period od 20 godina, koji se računa za kamionski terminal od datuma početka rada i otvaranja istog koji važi do 2017.godine a za četiri prodavnice od datuma usvajanja Prostornog plana posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana koji važi do 2021.godine. Od 07. maja 2009.godine HK interspeed je protivzakonitim radnjama od strane izvršne vlasti zabranjen rad na gp Preševo i to bez iakavgo pisanog akta, odluke Vlade RS. Ove Ugovore Republika Srbija nikada nije raskinula, već ih je nasilno prekinula, bez ikakvog pravnog osnova. Ugovori su još uvek na snazi.

3. HK INTERSPEED JE SVOJIM SREDSTVIMA IZGRADILA KOMPLETAN GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO PUTNIČKI PRELAZ I KAMIONSKI TERMINAL, A 1997. GODINE PUŠTA KAMIONSKI TERMINAL U RAD I PREDAJE DRŽAVI GRANIČNI PRELAZ

Interspeed ad Holding kompanija je dobila saglasnost od Savezne uprave carina broj D- 11537/1 od 25.09.1996.godine i saglasnost od MUP-a broj: 28-1286/96 od 09.10.1996.godine za početak rada kamionskog terminala.

4. UREDBOM VLADE RS OD 2002.GODINE USVOJEN PROSTORNI PLAN ZA GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO Vlada Republike Srbije maja meseca 2002.godine donosi Uredbu kojom usvaja Prostorni plan područja posebne namene za granični prelaz Preševo, sa elementima regulacionog plana kojim je obuhvaćena kompletna infratruktura, saobraćajnice i objekti koje je izgradila HK Interspeed („SL. glasnik RS“ br.26/2002)

5. DOKAZ DA JE HK INTERSPEED ISPUNILA UGOVORNE OBAVEZE

Savezna Vlada SRJ – Savezna direkcija za imovinu konstatuje u svojoj predstavci broj 1/0-13-0007/0060-2002 od 17 decembra 2002.godine, da je HK Interspeed ispunila ugovorne obaveze i izgradila granični prelaz Preševo

6. HK INTERSPEED JE UPISAN KAO DRŽALAC OBJEKATA NA GP PREŠEVO HK

Interspeed se kod nadležnog katastra Opštine Preševo upisuje kao držalac objekata na graničnom prelazu Preševo (posedovni list 838 i 1005) shodno usvojenom prostornom planu za granični prelaz Preševo iz 2002.godine

7.PRODAVNICA (BIVŠI FREE SHOP) NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO IMA VAŽEĆU DOZVOLU ZA RAD

Ministarstvo finansija - Uprava carina dana 31.05.2006.godine daje saglasnost 01/1 broj D- 9750/1 za rad prodavnice HK Interspeed na graničnom prelazu Preševo, kojoj je zbog nezakonite rekonstrukcije graničnog prelaza Preševo, srušen parking i prilaz , pa nije moguće snabdevanje i rad. Prodavnica je izgradjena u skladu sa prostornim planom iz 2002.godine a HK Interspeed je uknjižena kao držalac na ovom objektu kod nadležnog katastra Opštine Preševo (posedovni list 838) .

8. PRESUDE UPRAVNOG SUDA – IZ 2010.GODINE I 2011.GODINE U KORIST HK INTERSPEED

HK Interspeed je dobila u svoju korist dve presude Upravnog suda i to: - presuda 1 U 3781/10 (2008) od 21.04.2010.godine, kojom se uvažava tužba HK Interspeed i poništava obaveštenje Ministarstva za infrastrukturu u postupku legalizacije objekata koje je izgradila Kompanija na graničnom prelazu Preševo, te je nadležno Ministarstvo dužno da odmah po ovoj presudi sprovede postupak legalizacije izgradjenih objekata i - presuda 17 U 7437/10 (2009) od 19.05.2011.godine kojom se uvažava tužba HK Interspeed i poništava rešenje Administrativne komisije Vlade RS . Administratvina komisije u skladu sa ovom presudom dužna je da poništi svoje rešenje i da shodno tome poništi Rešenje o rušenju objekata od 13.02.2008.godine koje je izgradila HK Interspeed na graničnom prelazu Preševo. Sprovodjenjem ove dve presude stvorili su se preduslovi za zakonit i neometan rad HK interspeed na gp Preševo,jer je HK u potpunosti ispunila svoje ugovorene obaveze što je i potvrdjeno aktom SRJ – Savezno mnistarstva pravde – Savezne direkcije za imovinu od 17. decembra 2002.godine, broj 1/0-13-0007/0060-2002. Medjutim, niko od izvršnih organa ne postupa ni danas po ovim presudama.

9. HK INTERSPEED POKRENULA SUDSKI POSTUPAK PROTIV MINISTARSTVA FINANSIJA – UPRAVE CARINA

Radi zaštite svojih zakonom stečenih prava HK Interspeed ad je pokrenula marta meseca 2008.godine postupak kod Privrednog suda u Beogradu br. 676(10 protiv Ministarstva finansija – Uprave carina sa odštetnim zahtevom u iznosu od oko 103 miliona evra, zbog nezakonite zabrane rada Kompaniji

10. HK INTERSPEED POKRENULA SUDSKI POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM PRAVDE U LUKSEMBURGU

Pokrenut je i postupak pred Evropskim sudom pravde u Luksembrugu protiv Evropske komisije,pravnog sledbenika Evropske Agencije za rekonstukciju, koja je finansirala protivzakonitu rekonstrukciju graničnog prlaza Preševo sa odštetnim zahtevom od oko 131 miliona evra.

11. HK INTERSPEED POKRENULA SUDSKI POSTUPAK PRED MEDJUNARODNIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU

Pokrenut je i postupak pred Medjunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu protiv Republike Srbije zbog povrede prava mirnog uživanja imovine predvidjenoj Evropskom konvencijiom o ljudskim pravima.

12. HK INTERSPEED PODNELA USTAVNU ŽALBU USTAVNOM SUDU

Hk Interspeed je podnela dana 09.02.2011.godine Ustavnu žalbu br. Už 564/2011 Ustavnom sudu protiv izvršnih organa zbgo povrede prava na mirno uživanje imovine, povrede prava na rad, prava na obaveštetnost i prava na pravni lek i pravno sredstvo. Po tužbi još uvek nije odlučeno.


 

GraniČni prelaz preŠevo

         

O NAMA

[12.07.1991]
OSNIVANJE
Holding kompanija Interspeed ad osnovana je 12.07.1991.godine. Jedini akcionar ove Kompanije je Petar Komljenović, sa 100% učešća u kapitalu društva.

29.03.1995.godine, osnivač Petar Komljenović, ustupa 50% svog kapitala MB „Delta banci“, d.d., koja postaje suosnivač Holding kompanije Interspeed ad iz Beograda.

Uz podršku Delta banke, Holding kompanija Interspeed ad obezbedjuje sredstva za svoje investicije i razvojne projekte.

23.09.1998.godine MB Delta banka, istupa iz Kompanije, a jedini osnivač ostaje Petar Komljenović sve do danas.

[1994-2008]
INVESTICIJE I RAZVOJNI PLAN
U toku 1994.godine Holding kompanija Interspeed je na tenderu koji je raspisala tadašnja SRJ – Savezna uprava carina, proglašena za najboljeg ponudjača za izgradnju kompletnog graničnog prelaza Preševo i izabrana za investitora izgradnje ovo prelaza.

U februara 1995.godine tadažnja SRJ - Savezna uprava carina, zaključuje dva koncesiona ugovora broj 04/3 D 1477 kojim se Holding kompaniji Interspeed dozvoljava rad na kamionskom terminalu graničnog prelaza Preševo i sticanje prihoda u periodu od 20. godina i ugovor 04/3 D 1477/1 kojim se Holding kompaniji Interspeed dozvoljava rad u četiri slobodne carinske prodavnice u medjugraničnom pojasu na ovom graničnom prelazu na period od 20 godina.

U skladu sa usvojenim projektima i uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, Savezne uprave carine, Direkcije za urbanizam i gradjevinske poslove HK Interspeed je izgradila svojim sredstvima kompletan granični prelaz Preševo, koji je pušten u rad 15.01.1997.godine i predat na upravljanje državnim organima, carini, policiji i inspekcijskim službama.

U medjuvremenu Kompanija je u skladu sa usvojenim projektima izgradila i jednu (od tri ) prodavnice u medjugraničnom pojasu, koja je od Ministarstva finansija – Uprave carina dobila 2006.godine i dozvolu za rad.

U toku 2000-te godine Holding kompanija Interspeed, kao nosilac razvojnih projekata sklapa ugovore za izgradnju mreže benzinskih stanica sa austrijskim OMV-om, madjarskim MOL-om i grčkim EKO, koji i danas grade i posluju u Republici Srbiji.

U toku 2006.godine, Holding kompanija je na javnom konkursu za dodelu nacionalnih frekvencija, dobila dozvolu za rad i pravo da emituje radio program preko svog Fokus radija, koji je postao nacionalni emiter i najslušaniji radio na teritoriji Republike Srbije.

U toku 2008 godine pored graničnog prelaza Preševo Holding kompanija Interspeed gradi veliki tržni centar površine oko 20000m2, u kome treba da se zaposli oko 1000 ljudi.


Kontakt

INTERSPEED HOLDING AD
Telephone: +381 11
Fax: +381 11
E-mail: head.office@interspeed.rs
 

PROTIVZAKONITE RADNJE IZVRŠNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO

1. DRŽAVA SRJ 2001.GODINE UKIDA SLOBODNE CARINSKE PRODAVNICE, A NE OBEŠTEĆUJE KONCESIONARA HK INTERSPEED

Savezna Vlada jula meseca 2001.godine donosi Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona kojim ukida sve slobodne carinske prodavnice na graničnim prelazima i na taj način sprečava rad postojeće prodavnice HK Interspeed na gp Preševo i izgradnju preostale tri prodavnice koje su predvidjene koncesionim ugovorom br. D 1477/1, a da koncesionaru HK Interspeed-u ne nadoknadjuje štetu.

2. DRŽAVA NE DONOSI PROSTORNI PLAN ZA GP PREŠEVO DO 2002.GODINE

Iako je članom 4. ugovora br. 1477 od 15.02.1995.godine Država preuzela na sebe obavezu usvajanja detaljnog Prostornog plana za gp Preševo, tu obavezu je ispunila tek maja meseca 2002.godine kada je donela Uredbu o usvajanju prostornog plana za granični prelaz Preševo.

3. MINISTARSTVO ZA INFRASTUKTURU ODBIJA ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA

Bez pravnog osnova i tek nakon 4 godine i 10 meseci (iako je Zakono o opštem upravnom postupku rok za postupanje 90 dana) odbija da izda Odobrenje za izgradnju i upotrebu objekata i infrastrukture koje je Hk Interspeed izgradila na gp Preševu (Obaveštenje br. 351-03-00674/2007-05 od 07.04.2008. godine); Upravni sud je dana 21.04.2010.godine doneo presudu 1 U 3781/10 (2008) kojom se ovo obaveštenje poništava.

4. VLADA RS PROTIVZAKONITO IMENUJE NOVOG INVESTITORA ZA GP PREŠEVO

Donosi 30.07.2003. godine protivzakonit i protivustavan zaključak br. 351-4462/2003-1, kojim imenuje novog investitora za izgradnju i rekonstrukciju Graničnog prelaza Preševo – Evropsku agenciju za rekonstrukciju i kompaniju „Građevinska direkcija Srbije“ d.o.o. Novoimenovani „investitori“ raspisuju javni poziv za učešće na tenderu za izvođenje radova na postojećem Graničnom prelazu ne obaveštavajući HK „Interspeed“ kao investitora i zakonitog nosioca prava izgradnje;

5. RUŠENJE OBJEKATA I SAOBRAĆAJNICA NA GP PREŠEVO KOJE JE IZGRADILA HK INTERSPEED

Ministarstvo za infrastrukturu donosi protivzakonito Rešenje o rušenju za objekte graničnog prelaza br. 335-354-022/2008-05 od 13.02.2008. godine; Upravni sud je doneo dana 19.05.2011.godine presudu 17 U 7437/10 kojom je poništeno rešenje Administrativne komisije a koje je odbilo žalbu Interspeed –a na rešenje o rušenju.

6. NEZAKONITA REKONSTRUKCIJA I NEVAŽEĆA GRADJEVINSKA DOZVOLA

Izvršni organi RS nezakonito počinju radove sa novim investitorom Evropskom agencijom za rekonstrukciju i Građevinskom direkcijom Srbije na graničnom prelazu i tom prilikom uništava i otuđuje imovinu zakonitog investitora HK „Interspeed“ a.d.; Gradjevinska direkcija Srbije doo izvodi radove na osnovu nevažećeg odobrenja za izgradnju br. 351-02-00444/2005-05, kome je istekao rok ;

7. BLOKADA I ZABRANA RADA HK INTERSPEED NA GP PREŠEVO

Nasilno i samovlasno, a bez ikakvog pravnog osnova i pismene odluke nadležnog organa, dana 07.05.2009. godine, MUP Republike Srbije – Uprava granične policije, Ministarstvo finansija – Uprava carine i PZP „Vranje“ fizički zatvaraju prilaz robno carinskom terminalu HK „Interspeed“ Preševo i izmeštaju teretni saobraćaj na putnički deo graničnog prelaza Preševo što je u celosti protivno Carinskom zakonu, gde naplaćuje naknadu za usluge nadzora robe. Promenom saobraćajnog rešenja u potpunosti fizički onemogućuje rad prodavnice;

8. NEPOSTUPANJE PO PRESUDAMA UPRAVNOG SUDA

Do danas niko od nadležnih ministarstava nije postupio po presudama Upravnog suda, kojima su poništena rešenja o rušenju objekata na GP Preševo koje je izgradila HK Interspeed ad i kojim je poništeno obaveštenje kojim nadležno ministarstvo za infrastrukturu odbacuje zahtev za legalizaciju objekata. Ni Upravni sud nije sproveo ove presude , iako je u smislu člana 71. zakona o upravnim sporovima dužan da ukoliko nadležni organ ne postupi po presudi ovog suda, Upravni sud odlučuje umesto njega, što do danas nije realizovani.

9. OTEZANJE SUDSKOG POSTUPKA BR. P 878/10 KOD PROVREDNOG SUDA U BEOGRADU

HK Interspeed je marta meseca 2008.godine protivtužbom pokrenula postupak pred privrednim sudom u Beogradu, protiv Ministarstva finansija – Uprave carina sa istaknutim odštetnim zahtevom od oko 103 miliona evra, zbog protivzakonite zabrane rada na graničnom prelazu Preševo. Do danas nadležni sud i pored svih priloženih dokaza, nije doneo presudu. Zbog otezanja ovog postupka HK Interspee mpodneo je Ustavnu žalbu Ustavnom sudu koji ni nakon proteka od godinu dana nije doneo nikakvu odluku.

10. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA NAD HK INTERSPEED

HK Interspeed od 07.05.2009.godine, ne može da stiče prihode zbog protivzakonite zabrane rada na gp Preševu. Zbog neprekidne blokade računa dana 28.10.2011.godine Privredni sud u Beogradu, na predlog NBS donosi Rešenje br. 50. St 2953/2011 kojim pokreće stečajni postupak nad HK Interspeed koja dolazi u poziciju stečajnog dužnika. Očigledna je namera izvršnih i sudskih organa da se HK Interspeed odvede u bankrotostvo i likvidaciju kako ne bi imali kome da isplate pričinjenu štetu.

11. CARINJENJE ROBE NAKON BLOKADE RADA HK INTERSPEED NA GP PREŠEVO

Zbog ovakve situacije carinjenje robe koja ulazi na teritoriju Republike Srbije se obavlja na putničkom prelazu, na saobraćajnicama na kojima je predvidjen promet vozila, a ne na predvidjenom kamionskom terminalu, što je protivno odredbama Carinskog zakona i Zakona o carinskom postupku, čime je isključena svaka mogućnost sprovodjenja bezbednosnih mera provere tereta postoji i realna opasnost i nemogućnost kontrole ulaska opasnih roba koje ulaze na teritoriji Republike Srbije, kao i svih drugih vrsta tereta

O nama| Granični prelaz| Shopping centar| Aktuelno| Fokus Radio| Kontakt

Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.