O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 
 
 Untitled Document
5461 dana od PROTIVZAKONITOG SPREČAVANJA STEČENOG PRAVA NA RAD PREMA VAŽEĆIM KONCESIONIM UGOVORIMA NA GP PREŠEVO
Untitled Document
5114 dana od PRVE PRAVOSNAŽNE PRESUDE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
4721 dana od DRUGE PRAVOSNAŽNE PRESUDE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
4820 dana od PODNOŠENJA USTAVNE ŽALBE USTAVNOM SUDU RS SRBIJE
Untitled Document
4281 dana od POSLATIH DOPISA NOVOJ VLADI REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
5882 dana od POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA PROTIV RS SRBIJE
Untitled Document
5433 dana od PRITUŽBE ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Krađa trafo stanice, vlasništvo H.K.Interspeed  • Krađa u prisutstvu građevinskog inspektora

  • Krađa trafo stanice vlasništvo HK Interspeed
 

2009 godina

11.3. Dana 30.03.2009.godine došlo je do demontaže i odnošenja trafo stanice, koja je u vlasništvu Interspeed ad Holding kompanije, u vrednosti od 69.095,12 DEM ( vrednost je utvrdjena u vreme kada je kupljena), a u prisustvu pripadnika MUP-a Srbije, bez ikakvnog pisanog dokumenta. Ne znajući ko, gde i zašto je demontirao i odneo našu trafo stanicu Interspeed је podneo krivičnu prijavu dana 07.04.2009.godine protiv NN lica, zbog krivičnog dela teške kradje iz čl. 204. KZ, који se vodi u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju pod brojem KTN br. 7/09.

Slike odnošenja trafo stanice koja je vlasništvo Interspeed ad Holding kompanije

Rešenje Ministarstva za infrastrukturu od 13.februara 2008.godine kojim se nalaže rušenje objekata HK Interspeed i zaključak minsitarstva za infrastrukturu kojim se rušenje objekata odlaže dok se ne završi postupak legalizacije.

Faktura br.300-22-97 od 31.12.1997.godine i Ugovor o prodaji električne energije od 01.11.2006.godine, kojim se dokazuje vlasništvo trafo stanice „Interspeed“ad. Holding kompanije.

H.K. Interspeed je u cilju zaštite svojih stečenih prava podnela krivične prijave protiv odgovornih lica, koja su direktno učestvovala u svim navedenim protivzakonitim radnjama.

11.4.Od puštanja u rad kamionskog terminala „Interspeed“ ad Holding kompanija nije u mogućnosti da primenjuje odobreni cenovnik, jer kontinuirano trpi pritisak od strane Savezne uprave carina, Ministarstva za saobraćaj i udruženja prevoznika, za smanjenje cena usluga na kamionskom terminalu, iako je na isti Cenovnik Savezna uprava carina dala saglasnost još 1997.godine i isti predstavlja sastavni deo koncesionih ugovora. Ovakav postupak Savezne uprave carina, je protivzakonit i protivan ugovorenim obavezama definisanim koncesionim ugovorima, br. 04/3 D 1477 i 04/3 D 1477/1 oba od 15.02.1995.godine.

Rešenjem Republičke tržišne inspekcije br. 334-00-780/09-06 od 31.03.2009.godine, „Interspeed“ ad Holding kompaniji je naloženo da izjednači cene usluga za domaća i strana vozila. Interspeed je izvršio nivelaciju cena, prema nalogu nadležne inspekcije, što je dovelo do protesta i blokade saobraćaja na graničnom prelazu Preševo od strane udruženja prevoznika.

Da bi se deblokirao saobraćaj na graničnom prelazu Preševo, Ministarstvo za infrastrukturu je zahtevalo od „Interspeed“ ad Holding kompanije, da svim prevoznicima prilikom ulaska na kamionski terminal, izda fakture, bez obaveze prevoznika da „Interspeed“ ad Holding kompaniji dostave uredno izdate bankarske garancije. Pomoćnik ministra za infrastrukturu g. Dragan Jovanović je „obećao“ prevoznicima da prilikom ulaska na kamionski terminal, nisu u obavezi da gotovinski na licu mesta plaćaju usluge terminala Interspeed ad Holding kompaniji.

Postupajući po Rešenju Republičke tržišne inspekcije br. 334-00-780/09-06 od 31.03.2009.godine, Interspeed ad Holding kompanija je uradila nov Cenovnik. Domaćim i stranim prevoznicima izdavani su računi sa rokovima plaćanja. Medjutim, blokadom kamionskog terminala, prevoznici su prestali da plaćaju usluge korišćenja podloge kamionskog terminala. Zbog ovakve situacije i nemogućnosti naplate usluga „Interspeed“ ad Holding kompanija pokreće pred nadležnim sudovima 770 izvršnih postupaka, protiv dužnika, koji nisu izmirili svoje obaveze.

11.6. Znajući i svesna svega napred iznetog, Vlada Republike Srbije, dopisom br. 07-00-01025/2009-01 od 03.06.2009. godine, imenuje svoje predstavnike (ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Oliver Dulić i šef kabineta predsednika Vlade Mirjana Jovašević) i iskazuje nameru da pristupi u pregovorima sa predstavnicima HK „Interspeed“ a.d., radi postizanja sporazuma i poravnanju u pokrenutim sudskim pedmetima, a u vezi prava „Interspeed“-a na naknadu štete za konfiskovanu imovinu i štete usled nezakonitog prekida koncesije po Ugovorima D-1477 i D-1477/1. Posle najave novih pregovora na sastanku održanom 01.07.2009. godine, gde su predstavnici Interspeed ad izneli i u pismenoj formi dostavili nadležnim predstavnicima Vlade konkretne predloge, više nijednom nismo pozvani radi nastavka razgovora.

Dopis Vlade RS o imenovanju Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, kao nadležnog organa u vodjenju pregovora oko naknade štete Interspeed ad Holding kompaniji.

11.7. U međuvremenu, nadležni organi Republike Srbije blokiraju račune kompanije na osnovu neplaćenih dospelih fiskalnih obaveza, čime se očigledno, sa neskrivenom namerom da se pregovaračka pozicija „Interspeed“-a redefiniše, kompanija i njeni zaposleni bez ikakve krivice dovode do potpunog osiromašenja, sve sa ciljem da se postigne preuzimanje u državnu svojinu granični prelaz Preševo bez ikakve ili sa minimalnom naknadom.

Interspeed ad Holding kompanija, se dana 28.04.2010.godine, pismeno obraća Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije sa zahtevom za rešavanje statusa zaposlenih koji su na plaćenom odsustvu dužem od 45 radnih dana, a obavljali su poslove na kamionskom terminalu graničnog prelaza Preševo, sve do blokade i zatvaranja istog dana 07.05.2009.godine, od strane Ministarstva za infrastrukturu.

Naime, zbog blokade računa, Interspeed ad Holidng kompanija, nije bila u mogućnosti da redovno isplaćuje poreze i doprinose na obavezno zdravstveno i socijalno osiguranje zaposlenima, niti da im isplaćuje zarade. Takodje, zaposlene nije mogla proglasiti tehnološkim viškom, jer takva procedura podrazumeva, isplatu i otpremnine, pre proglašenja zaposlenih tehnološkim viškom.

Dana 02.07.2010.godine, Ministarstvo rada i socijalne politike šalje svoj odgovor Interspeed ad Holing kompaniji u kome navodi da je u skladu sa Zakonom o radu „Interspeed ad Holding kompanija dužna da zaposlene vrati na rad“.

Očigledno je da nadležno Ministarstvo i pored obrazloženja koje je dala „Interspeed“ ad Holding kompanija, u zahtevu za rešavanje statusa zaposlenih, nije uzelo uopšte u obzir činjenicu, da je zaposlenima radno mesto na kamionskom terminalu graničnog prelaza Preševo „ zatvoreno blokadom rada “ od strane Ministarstva za infrastrukturu,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija Republike Srbije.

Postavlja se pitanje gde Interspeed ad Holding kompanija da vrati zaposlene i na koja radna mesta, kao i na koji način da im isplaćuje dospela potraživanja na ime poreza i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje i zarade.

Zahtev Interspeed ad Holding kompanije od 28.04.2010.godine i
Odgovor Ministarstva rada i socijalne politike od 02.07.2010.godine

11.8. Zbog kršenja ljudskih prava, zabrane prava rada i sprečavanja mirnog uživanja imovine, „Interspeed“ ad Holding kompanija je podnela:
A. tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, protiv Republike Srbije, zbog povrede i uskraćivanja:

  1. Prava na imovinu iz čl.. 58. Ustava i pravo na mirno (nesmetano) užiivanje imovine iz član 1. Protokola br.1 uz Evropsku konvenciju;
  2. Prava na jednaku zaštitu i na pravno sredstvo iz člaлa.36. Ustava i pravo na delotvorni pravni lek iz člana. 13. Evropske konvencije;
  3. Prava na pravično sudjenje iz člana. 32. Ustava i člana . 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ;

B. Tužbu Evropskom sudu pravde u Luksemburgu protiv Evropske komisije pravnog sledbenika Evropske Agencije za rekonstrukciju sa odštetnim zahtevom od 131 milion evra,.koja se vodi pod brojem T-587/10, decembar mesec 2010. godine.

Republika Srbija nije poštovala Ugovor koji je potpisala sa Svetskom bankom о načinu eksproprijacije i raseljavanja objekata na koridoru X,na kome se nalazi i granični prelaz Preševo, o čemu su lični uvid imali Martin Humphreys-Senior Transport Economist Sunstainable Development i Carolina Monsalve-Transport Economist Sustainable Development Europe and Central Asia Region. Nakon pismenog obraćanja Svetskoj banci, predstavnici Svetske banke su potvrdili sve navode Interspeed ad Holding kompanije u vezi protivzakonite rekonstrukcije graničnog prelaza Preševo i potvrdili da je napravljena velika greška u svim postupcima organa izvršne vlasti Republike Srbije i Evropske Agencije za rekonstrukciju, na sastanku sa predstavnicima „Interspeed“ ad Holding kompanije.U ovim poslovima je učestvovala aktivno i Evropska komisija ,о čemu smo više puta pismeno obaveštavali predsednika Evropske komisije gospodina Baroza.

Dopis Svetskoj banci, Evropskoj Komisiji, predsedniku Evropske komisije i ostalim evropskim institucijama

Dokument - Okvirni plan raseljavanja od 18. maja 2009. godine, za Koridor X, koji je sastavni deo ugovora koji je RS zaključila sa Svetkom bankom. Ovaj dokument se odnosi na finansiranje rekonstrukcije Koridora X, kao i na radnje koje treba da preduzme Vlada RS, pre početka rekonstrukcije, a koje nikada nije završila, pre svega nije razrešila imovinsko pravne odnosa sa „Interspeed“ a.d. Holding kompanijom, na graničnom prelazu Preševo.

 

O nama| Granični prelaz| Shopping centar| Aktuelno| Fokus Radio| Kontakt

Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.