O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 
 

PRAVNI OSNOV ZA RAD HK INTERSPEED NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO

1. HK INTERSPEED POBEDILA NA KONKURSU ZA IZBOR NOSIOCA IZGRADNJE GP PREŠEVO i POTPISALA UGOVOR D-6904/1 O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA RADI ZAJEDNIČKOG FINANSIRANJA DELA ISTRAŽNIH I PRIPREMNIH RADOVA NA PROŠIRENJU GP PREŠEVO
Na  4. sednici Saveznog izvršnog veća dana 26.06.1992.godine, Savezna vlada SRJ je donela  Odluku kojom je usvojen program izgradnje i opremanja novootvorenih graničnih prelaza u skladu sa Uredbom o odredjivanju graničnih prelaza i kontroli prelaženja državne granice („Sl. list SRJ“ br. 2. od 01.05.1992.godine) uz poštovanje člana 3. i člana 11. Carinskog zakona („Sl. list SRJ“ broj 45/92).  Na osnovu ove Odluke formirana je  rešenjem direktora Savezne uprave carina(u daljem tekstu SUC) br. 04/3 D-2831 od 18.04.1991 godine komisija koja je prilikom zasedanja dana 09.08.1993.godine, uz prisustvo predstavnika MUP-a, usvojila Zapisnik o programsko-urbanističkom rešenju za GP Preševo. Posle sprovedenog javnog tendera za izgradnju graničnog prelaza Preševo, Komisija je donela Zaključak o izboru najboljeg ponuđača od 29.04.1994.godine, čime je  HK  Interspeed AD,  iz Beograda, određena kao izabrani ponuđač. Shodno izboru Savezna uprava carine, dana 08.07.1994.godine, daje saglasnost SUC 04/3 br. D-5112 za projektovanje i izgradnju Robno carinske baze-kamionskog terminala na GP Preševo. Dana 09.09.1994.godine HK Interspeed AD i SUC potpisuju ugovor 04/3 br. D-6904/1 o udruživanju sredstava radi zajedničkog finansiranja dela istražnih i pripremnih radnji na proširenju GP Preševo. Aneksom I, II i III potpisanog između SUC i HK Interspeed AD regulisano je refundiranje sredstava prema HK Interspeed AD za troškove pripremnih radnji. Savezna uprava carina svojim dopisom od 28.10.1994.godine, 04/3 br. D-9117/1 nalaže HK Interspeed AD da se krene u izgradnju bez usvajanja Detaljnog prostornog plana GP Preševo od strane SO Preševo.  
Prilog 1-„Sl. list SRJ“ br. 2. od 01.05.1992.godine
Prilog 2- Zapisnik o programsko-urbanističkom rešenju za GP Preševo, od dana 09.08.1993.godine
Prilog 3- Zaključak o izboru najboljeg ponuđača od 29.04.1994.godine
Prilog 4- Saglasnost SUC 04/3 br. D-5112, dana 08.07.1994.godine
Prilog 5- Saglasnost SUC 04/3 br. D-6419, dana 22.08.1994.godine
Prilog 6- Ugovor 04/3 br. D-6904/1, dana 09.09.1994.godine
Prilog 7- Saglasnost MUP 03 br. 28-589/94, dana 12.09.1994.godine
Prilog 8-Aneks I
Prilog 9-Aneks II
Prilog 10- Dopis od 28.10.1994.godine, 04/3 br. D-9117/1, SUC
Prilog 11-Aneks III

2. HK INTERSPEED ZAKLJUČILA DVA KONCESIONA UGOVORA NA PERIOD OD 20 GODINA
- UGOVOR  04/3 D-1477 , O PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI ROBNO-CARINSKE BAZE – KAMIONSKOG TERMINALA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA GRANIČNOM PRELAZU «PREŠEVO» - I ETAPA  i
- UGOVOR 04/3 D-1477/1, O PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI OBJEKATA, SAOBRAĆAJNICA I INFRASTRUKTURE II ETAPA PROŠIRENJA GP PREŠEVO.

Navedeni ugovori su zaključeni, na predlog SUC-a Predstavka 04/3 br. D-42/1 od 29.12.1994.godine o preuzimanju celokupne investicione aktivnosti na realizaciji druge faze GP Preševo od strane HK Interspeed AD, sa SRJ – SUC dana 15.02.1995.godine i garantuju HK „Interspeed“ AD nesmetano pravo rada kamionsko-carinskog terminala, za period od 20 godina, koji se računa za kamionski terminal od datuma početka rada i otvaranja istog koji važi do 2017.godine, a za četiri prodavnice od datuma usvajanja Prostornog plana posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana koji važi do 2021.godine. Beleškom 04/4 br. D-2034/1 od 27.02.1995.godine naloženo je HK Interspeed-u da nastavi i intezivira radove na izgradnji GP Preševo, po članu 46. Zakona o izgradnji objekata, uz eventualno obezbeđenje MUP-a. Shodno tome SUC izdaje saglasnost 04/1 br. D-2195/1 od 16.03.1995.godine, a MUP saglasnost 03 br. 28-177/95 od 20.03.1995.godine, za početak izvođenja radova na GP Preševo.  Carinarnica Niš, na osnovu svih prethodnih akata, dana 10.08.1995.godine, izdaje Rešenje za početak rada slobodne carinske prodavnice HK Interspeed-a br. 02/3 UP/1-1988/95. Od 07. maja 2009.godine HK interspeed je protivzakonitim radnjama od strane izvršne vlasti zabranjen rad  na GP Preševo i to bez ikakvog pisanog akta, ili odluke Vlade RS.
Ove ugovore Republika Srbija nikada nije raskinula, već ih je nasilno prekinula, bez ikakvog pravnog osnova. Ugovori su još uvek na snazi.

Prilog 12- Predstavka SUC 04/3 br. 42/1 od 29.12.1994.godine
Prilog 13- UGOVOR  04/3 D-1477
Prilog 14- UGOVOR 04/3 D-1477/1
Prilog 15- Beleška 04/4 br. D-2034/1 od 27.02.1995.godine
Prilog 16- Saglasnost 04/1 br. D-2195/1 od 16.03.1995.godine, SUC
Prilog 17- Saglasnost 03 br. 28-177/95 od 20.03.1995.godine, MUP
Prilog 18- Saglasnost SUC 01/3 br. D-8510/1 od 08.08.1995.godine
Prilog 19- Rešenje za početak rada slobodne carinske prodavnice HK Interspeed-a br. 02/3 UP/1-1988/95, dana 10.08.1995.godine

 

3. HK INTERSPEED JE SVOJIM SREDSTVIMA IZGRADILA KOMPLETAN GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO PUTNIČKI PRELAZ I KAMIONSKI TERMINAL, A 1997. GODINE PUŠTA KAMIONSKI TERMINAL U RAD  I PREDAJE DRŽAVI GRANIČNI PRELAZ

Interspeed AD Holding kompanija je izgradila dodatne sobraćajnice na putničkom terminalu GP Preševo, kao i slobodnu carinsku prodavnicu, i nastavila sa izgradnjom prema projektnoj dokumentaciji. Po izgradnji dobila je saglasnost od Savezne uprave carina  broj D- 11537/1 od 25.09.1996.godine i saglasnost od MUP-a br. 28-1286/96 od 09.10.1996.godine za početak rada kamionskog terminala. Kamionski terminal je počeo sa funkcionisanjem u januaru 1997.godine.

Prilog 20- Saglasnost od Savezne uprave carina  broj D- 11537/1 od 25.09.1996.godine
Prilog 21- Saglasnost od MUP-a br. 28-1286/96 od 09.10.1996.godine za početak rada kamionskog terminala

 

4. UREDBOM VLADE RS OD 2002.GODINE USVOJEN PROSTORNI PLAN ZA GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO
Vlada Republike Srbije maja 2002.godine donosi Uredbu kojom usvaja Prostorni plan   područja posebne namene za granični prelaz Preševo, sa elementima regulacionog plana kojim je obuhvaćena kompletna infratruktura, saobraćajnice i objekti koje je izgradila HK Interspeed („SL. glasnik RS“ br.26/2002).
Prilog 24- Prostorni plan   područja posebne namene za granični prelaz Preševo, „SL. glasnik RS“ br.26/2002

5.  DOKAZ DA JE HK INTERSPEED ISPUNILA UGOVORNE OBAVEZE
Savezna Vlada SRJ – Savezna direkcija za imovinu konstatuje u svojoj predstavci broj 1/0-13-0007/0060-2002 od 17. decembra 2002.godine, da je HK Interspeed ispunila ugovorne obaveze i izgradila granični prelaz Preševo.
Prilog 25- Predstavka broj 1/0-13-0007/0060-2002 od 17. decembra 2002.godine

6. HK INTERSPEED JE UPISAN  KAO DRŽALAC OBJEKATA NA GP PREŠEVO
HK Interspeed se  kod nadležnog katastra Opštine Preševo upisuje kao držalac objekata na graničnom prelazu Preševo (posedovni list 838 i 1005) shodno usvojenom prostornom planu za granični prelaz Preševo iz 2002.godine
Prilog 28- Posedovni list 838 i 1005, katastra Opštine Preševo

7.PRODAVNICA (BIVŠI FREE SHOP) NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO IMA VAŽEĆU DOZVOLU ZA RAD 
Ministarstvo finansija - Uprava carina dana 31.05.2006.godine daje saglasnost  01/1 broj D- 9750/1 za rad prodavnice HK Interspeed na graničnom prelazu Preševo, kojoj je zbog nezakonite rekonstrukcije graničnog prelaza Preševo, srušen parking i prilaz , pa nije moguće snabdevanje i rad.
Prilog 22- Rešenje SUC, Carinarnica Niš, 02/5 UP/I-2525/01 od 30.07.2001.godine(da se zatvara slobodna carinska prodavnica HK Interspeed na GP Preševo)
Prodavnica je izgradjena u skladu sa prostornim planom iz 2002.godine, a HK Interspeed je uknjižena kao držalac  na ovom objektu kod nadležnog katastra Opštine Preševo (posedovni list 838) .
Prilog 30- Saglasnost  01/1 broj D- 9750/1, Ministarstvo finansija - Uprava carina dana 31.05.2006.godine

8. PRESUDE UPRAVNOG SUDA – IZ 2010. I 2011.GODINE U KORIST HK INTERSPEED
HK Interspeed je dobila u svoju korist dve presude Upravnog suda  i to:
-  presuda  1 U 3781/10 (2008) od 21.04.2010.godine, kojom se uvažava tužba HK Interspeed i poništava obaveštenje Ministarstva za infrastrukturu u  postupku legalizacije objekata koje je izgradila Kompanija na graničnom prelazu Preševo, te je nadležno Ministarstvo dužno da odmah po ovoj presudi sprovede postupak legalizacije izgradjenih objekata i
- presuda 17 U 7437/10 (2009) od 19.05.2011.godine kojom se uvažava tužba HK Interspeed i poništava  rešenje Administrativne komisije Vlade RS . Administratvina komisije u skladu sa ovom presudom dužna je da poništi svoje rešenje i da shodno tome poništi Rešenje o rušenju objekata od 13.02.2008.godine koje je izgradila HK Interspeed na graničnom prelazu Preševo.

Sprovodjenjem ove dve presude stvorili su se preduslovi za zakonit i neometan rad HK interspeed na GP Preševo, jer je HK Interspeed u potpunosti ispunila svoje ugovorene obaveze što je i potvrđeno aktom  SRJ – Saveznog ministarstva pravde – Savezne direkcije za imovinu od  17. decembra 2002.godine, broj 1/0-13-0007/0060-2002.

Prilog 35- Presuda  1 U 3781/10 (2008) od 21.04.2010.godine
Prilog 36- Presuda 17 U 7437/10 (2009) od 19.05.2011.godine
Prilog 31- Rešenje o rušenju objekata od 13.02.2008.godine, Administrativne komisije Vlade RS

 

9.PRESUDA USTAVNOG SUDA SRBIJE:

Holding kompanija Interspeed je podnela dana 09.02.2011.godine Ustavnu žalbu br. Už 564/2011 Ustavnom sudu protiv izvršnih organa zbog povrede prava na mirno uživanje imovine, povrede prava na rad, prava na obaveštenost, i prava na pravni lek i pravno sredstvo.
Ustavni sud je po podnetoj žalbi doneo presudu i konstatovao:
-Presudom Ustavnog suda Republike Srbije br. Už-564/2011 od 31.12.2013.godine, utvrđeno je da su povređena prava Hk Interspeed, jer nadležni državni organi su neosnovano i suprotno zakonu otezali upravne postupke i nisu sprovodili pravosnažne presude Upravnog suda Republike Srbije.
Prilog 40- Presuda Ustavnog suda Republike Srbije br. Už-564/2011 od 31.12.2013.godine

10.ODLUKA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE:

Niko od izvršnih organa  ne postupa ni danas po ovim presudama Upravnog suda Republike Srbije i Ustavnog suda Republike Srbije, osim Administrativne komisije Vlade  Repubile Srbije koja je tek pre kratkog vremenskog roka (predsedavajući Ministar pravde Selaković Nikola), poništila nezakonita rešenja o rušenju objekata na graničnom prelazu Preševo,a postupajući po presudi Upravnog suda U 7437/10(2009)od 19.05.2011.godine i donosi rešenje351-3579/2008-009 od 14.11.2013.godine (nakon perioda dužeg od dve godine od presude Upravnog suda).
Ovim rešenjem svi akti i postupanja koji su stvorili uslove za rušenje infrastrukture koje je HK Interspeed sagradio na graničnom prelazu Preševo, su stavljeni van snage.
Prilog 39- Rešenje 351-3579/2008-009 od 14.11.2013.godine

11. HK INTERSPEED POKRENULA KRIVIČNE POSTUPKE PROTIV ODGOVORNIH LICA
HK Interspeed je pokrenula pred osnovnim javnim tužilaštvima i pred tužilaštvom za organizovani kriminal postupke protiv lica  za koje postoji osnovana sumnja da su učinila krivično delo teške krađe, nesavesno obavljali rad u službi i zloupotrebili službeni položaj i to:
11.1 Broj predmeta:  Kt. 183/10 – Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.Holding kompanija Interspeed AD je dana 08.05.2009.godine, podnela krivičnu prijavu, protiv više odgovornih lica zaposlenih u Preduzeću za puteve Vranje, Ministarstva za infrastrukturu RS, Ministarstva fianansija – Uprave carina, Carinska ispostava Preševo i MUP-a Srbije – Uprava granične policije, stanici granične policije GP Preševo, zbog preduzimanja radnji na bespravnim i nezakonitom zatvaranju kamionskog terminala, na taj način što su postavili betonske blokove i time fizički onemogućili dalji rad kamionskog terminala .
11.2. Broj predmeta: Ktn br. 7/09 – Osnovno javno tužilaštvo u Vranju .Holding kompanija Interspeed AD je dana 07.04.2009.godine, podnela krivičnu prijavu, protiv više NN lica, zbog kradje trafo-stanice u vlasništvu HK Interspeed, koja se nalazila na kamionskom terminalu GP Preševo,  Opštinskom javnom tužilaštvu u Preševu,  a koje je nakon reforme pravosudja prosleđena Osnovnom javnim tužilaštvu u Vranju.
11.3. Broj predmeta: Ktr. 531/11 –– Republičko javno tužilaštvo.HK Interspeed AD je podnela krivičnu prijavu, dana 06.09.2011.godine, Republičkom javnom tužulaštvu u Beogradu zbog zloupotrebe službenog položaja protiv:

 • Mirka Cvetkovića,Predsednika Vlade RS
 • Olivera Dulića, ministar životne sredine i prostornog planiranja u Vladi RS
 • Aleksandre Damnjanović, pomoćnik ministra u Vladi RS i
 • NN zamenika Republičkog javnog pravobranioca RS

11.4.  Dana 08.05.2009.godine – Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podneta je krivična prijava protiv: Stojana Krmpote,Ratka Radojkovića, Miodraga Sarića, Zorana Disića , zbog toga  su bez ikakvog pravnog osnova  izvršili radnje, dana 07.05.2009.godine , kojom prilikom su zatvorili robno carinski terminal.
11.5. Dana 07.03.2008.godine – Opštinskom javnom tužilaštvu u Preševu podneta je krivična prijava protiv GDS d.o.o. i Užice Putevi AD, zbog krivičnog dela nedozvoljene gradnje iz člana  149. Zakona o planiranju i izgradnji, jer su počeli izvođenje radova na rekonstrukciji GP Preševo bez građevinske dozvole.
11.6. Dana 07.04.2009.godine – podneta je Opštinskom javnom tužilaštvu u Preševu krivična prijava protiv  Dragana Mitića, republičkog inspektora,  Borivoja Perića, Željka Todorovića i Gorana  Vacića svi zaposleni u GDS d.o.o. i NN lica iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, zbog bespravnog rušenja objekata koje je izgradila HK Interspeed na GP Preševo.
11.7. Dana 10.03.2007.godine – podneta je krivična prijava Republičkom javnom tužilaštvu protiv Dragana Mitića, republičkog građevinskog inspektora, zbog zloupotrebe službenog položaja, nesavesnog rada u službi, krivičnog dela prinude i krivičnog dela samovlašća jer je, dana 13.02.2008.godine, u svojstvu službenog lica izdao nezakonito rešenje o rušenju objekata koje je HK Interspeed izgradila na GP Preševo.
Prilog 41- Krivične prijave protiv odgovornih lica
U prilog prethodno navedenim tvrdnjama ide i presuda Privrednog suda u Beogradu, 14 P-8460/2013 od 24.03.2014.godine, kojom se „Jugoistok“ d.o.o. Niš- Ogranak Elektrodistribucije u Vranju obavezuje da isplati štetu za protivpravno otuđenje trafo-stanice u vlasništvu HK Interspeed.

Prilog 42- presuda Privrednog suda u Beogradu, 14 P-8460/2013 od 24.03.2014.godine

 

PROTIVZAKONITE RADNJE IZVRŠNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE
NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO

 

1. DRŽAVA SRJ  2001.GODINE UKIDA SLOBODNE CARINSKE PRODAVNICE,  A NE OBEŠTEĆUJE KONCESIONARA HK INTERSPEED
Savezna Vlada SRJ,  jula 2001.godine, donosi Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona(„Sl. list SRJ“, br. 23/2001) kojim ukida sve slobodne carinske prodavnice na graničnim prelazima i na taj način sprečava rad postojeće prodavnice HK Interspeed na GP Preševo i izgradnju preostale tri prodavnice koje su predviđene koncesionim ugovorom br. D 1477/1,  a da koncesionaru HK Interspeed  ne nadoknađuje štetu.

 

2. DRŽAVA NE DONOSI PROSTORNI PLAN ZA GP PREŠEVO  DO 2002.GODINE
Iako je članom  4. ugovora  br. D-1477 od 15.02.1995.godine država preuzela na sebe obavezu usvajanja detaljnog Prostornog plana za GP Preševo,  tu obavezu je ispunila tek maja 2002.godine kada je donela Uredbu o usvajanju prostornog plana za granični prelaz Preševo.
Dana 30.09.1994. god. Holding kompanija Interspeed, predala je urađen  detaljni prostorni plan u  S.O. Preševo. Detaljni prostorni plan GP Preševo u potpunosti je ispoštovao urbanističko i programsko-tehnološko rešenje pa je tako dobijena saglasnost MUP-a i SUC-a. Tako je postupak usvajanja plana mogao da se obavi prema tada važećem Zakonu o prostornom planiranju.
Oktobra meseca 1995. god. usvojen je novi Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije ( SL. Glasnik 44/95). Shodno novo usvojenom zakonu, Detaljni prostorni plan graničnih prelaza svrstan je u planove posebne namene, za čije je usvajanje postala nadležna Vlada Republike Srbije, a ne opštinski organi.
U nastojanju da obezbedimo pravnu sigurnost i ubrzamo postupak usvajanja Prostornog plana, prihvatili smo da uradimo i platimo korekciju istog u skladu sa novousvojenim Zakonom. Takav, prerađeni Detaljni prostorni plan predat je, kao što je to predviđao novi zakon 11.04.1996. god. Ministarstvu građevine na dalju proceduru radi usvajanja od strane Vlade Republike Srbije. U ministarstvu smo kod predaje prerađenog Prostornog plana dobili obećanje da će isti biti usvojen u najkraćem roku.
3. MINISTARSTVO ZA INFRASTUKTURU ODBIJA ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA
Bez pravnog osnova i tek nakon 4 godine i 10 meseci (iako je Zakonom o opštem upravnom postupku rok za postupanje 90 dana) odbija da izda Odobrenje za izgradnju i upotrebu objekata i infrastrukture koje je Hk Interspeed izgradila na GP Preševo (Obaveštenje br. 351-03-00674/2007-05 od 07.04.2008. godine);
Prilog 26- Zahtev HK Interspeed za izdavanje građevinske dozvole od 20.06.2003.godine(zahtev za legalizaciju Ministarstvu građevine i urbanizma)
Prilog 32- Obaveštenje br. 351-03-00674/2007-05 od 07.04.2008. godine
Upravni sud je, dana 21.04.2010.godine, doneo presudu 1 U 3781/10 (2008)  kojom se ovo obaveštenje poništava.
4. VLADA RS PROTIVZAKONITO IMENUJE NOVOG INVESTITORA ZA GP PREŠEVO
Dana 30.07.2003. godine, Vlada RS donosi protivzakonit i protivustavan zaključak br. 351-4462/2003-1, kojim imenuje novog investitora za izgradnju i rekonstrukciju Graničnog prelaza Preševo – Evropsku agenciju za rekonstrukciju i kompaniju „Građevinska direkcija Srbije“ d.o.o. Novoimenovani „investitori“ raspisuju javni poziv za učešće na tenderu za izvođenje radova na postojećem Graničnom prelazu ne obaveštavajući HK  „Interspeed“ kao investitora i  zakonitog nosioca prava izgradnje.
Prilog 27- Zaključak br. 351-4462/2003-1 od 30.07.2003. godine, Vlade RS
Prilog 23- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropske agencije za rekonstrukciju, “Sl. list SRJ-Međunarodni ugovori” 9/2001 od 28.09.2001.godine

5. RUŠENJE OBJEKATA I SAOBRAĆAJNICA NA GP PREŠEVO KOJE JE IZGRADILA HK INTERSPEED
Ministarstvo za infrastrukturu donosi protivzakonito Rešenje o rušenju za objekte graničnog prelaza br. 335-354-022/2008-05 od 13.02.2008. godine; Upravni sud je doneo dana 19.05.2011.godine presudu 17 U 7437/10 kojom je poništeno rešenje Administrativne komisije a koje je odbilo žalbu Interspeed –a na rešenje o rušenju.
Dana 08.05.2009.godine Opštinski sud u Preševu sačinjava Zapisnik o obezbeđenju dokaza br. 33/09 i dopunski zapisnik, koji svedoče o rušenju objekata na GP Preševo koje je izgradila HK Interspeed.
Prilog 33- Zapisnik o obezbeđenju dokaza br. 33/09 i dopunski zapisnik, Opštinski sud u Preševu
Novim rešenjem Administrativne komisije Vlade Republike Srbije od 14.11.2013.godine, sva ranija pravna akta po ovom predmetu su poništena. Uvažena je presuda Upravnog suda Srbije.
Otvara se pitanje nanetih šteta jer je značajan deo infrastrukture porušen, očito na nezakonit način.
6. NEZAKONITA REKONSTRUKCIJA I NEVAŽEĆA GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Izvršni organi RS nezakonito počinju radove sa novim investitorom Evropskom agencijom za rekonstrukciju i Građevinskom direkcijom Srbije na graničnom prelazu i tom prilikom se uništava i otuđuje imovina zakonitog investitora HK „Interspeed“ a.d.; Gradjevinska direkcija Srbije d.o.o. izvodi radove na osnovu nevažećeg  odobrenja za izgradnju br. 351-02-00444/2005-05, kome je istekao rok.
Prilog 29- Odobrenje za izgradnju br. 351-02-00444/2005-05
7. BLOKADA I ZABRANA RADA HK INTERSPEED NA GP PREŠEVO
Nasilno  i samovlasno, a bez ikakvog pravnog osnova i pismene odluke nadležnog organa, dana 07.05.2009. godine, MUP Republike Srbije – Uprava granične policije, Ministarstvo finansija – Uprava carine i PZP „Vranje“ fizički zatvaraju prilaz robno carinskom terminalu  HK „Interspeed“ Preševo i izmeštaju teretni saobraćaj na putnički deo graničnog prelaza Preševo što je u celosti protivno Carinskom zakonu,  gde naplaćuje naknadu za usluge nadzora robe. Promenom saobraćajnog rešenja u potpunosti fizički onemogućuje rad prodavnice HK Interspeed-a.
Prilog 34- Dopis 03 br.7468/09 od 05.06.2009.godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije
8. NEPOSTUPANJE PO PRESUDAMA UPRAVNOG SUDA, USTAVNOG SUDA i  REŠENJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Do danas niko od nadležnih ministarstava nije postupio po presudama Upravnog suda, kojima su poništena rešenja o rušenju objekata na GP Preševo koje je izgradila HK Interspeed AD i kojim je poništeno obaveštenje kojim nadležno ministarstvo za infrastrukturu odbacuje zahtev za legalizaciju objekata.
Ministarstvo pravde i državne uprave u odgovoru na zahtev HK Interspeed da se sprovedu pravosnažne presude, odgovara svojim dopisom br. 07-00-114/10-02 od 27.09.2012.godine, o nemanju instrumenata za sprovođenje pravosnažnih presuda po osnovu nezavisnosti sudskih organa.
Prilog 38- Dopis br. 07-00-114/10-02 od 27.09.2012.godine, Ministarstvo pravde i državne uprave
Ni Upravni sud  nije sproveo ove presude , iako je u smislu člana 71. Zakona o upravnim sporovima dužan da ukoliko nadležni organ ne postupi po presudi ovog suda, Upravni sud odlučuje umesto njega, što do danas nije realizovano.
Ni po presudama Ustavnog suda, napred navedenim, niko od nadležnih organa ne preduzima bilo kakve aktivnosti, kao i po zadnjem Rešenju Administrativne komisije Vlade Republike Srbije broj 351-3579/2008-009 od 14.11.2013.godine.
9. OTVARANJE  STEČAJNOG POSTUPKA NAD HK INTERSPEED
 HK Interspeed od 07.05.2009.godine,  ne može da stiče prihode zbog protivzakonite zabrane rada na GP Preševo. Zbog neprekidne blokade računa, dana 28.10.2011.godine, Privredni sud u Beogradu, na predlog NBS donosi Rešenje br. 50. St 2953/2011 kojim pokreće stečajni postupak nad HK Interspeed koja dolazi u poziciju stečajnog dužnika. Očigledna je namera izvršnih i sudskih organa da se HK Interspeed odvede u bankrotostvo i likvidaciju kako ne bi imali kome da isplate pričinjenu štetu.
Prilog 37- Rešenje br. 50. St 2953/2011, Privredni sud u Beogradu
10. SITUACIJA NA GP PREŠEVO OD 7.MAJA 2009.GODINE NAKON BLOKADE RADA HK INTERSPEED AD
Carinjenje robe koja ulazi na teritoriju Republike Srbije se obavlja na putničkom prelazu, na saobraćajnicama  na kojima je predviđen promet vozila,   a ne na predviđenom kamionskom terminalu, što je protivno odredbama Carinskog zakona i Zakona o carinskom postupku, čime je isključena svaka mogućnost sprovodjenja  bezbednosnih mera provere tereta uz postojanje i realne opasnosti  ulaska opasnih roba na teritoriju Republike Srbije, kao i kontrole svih drugih vrsta tereta.

Zakoni i drugi akti koji se krše stanjem na GP Preševo do 07. maja 2009.godine, tj. blokadom rada HK Interspeed na GP Preševo:

 • Zakon o zaštiti državne granice(„Sl.glasnik RS“, br.97/08);
 • Zakon o transportu opasnog tereta („Sl.glasnik RS“, br.88/10);
 • Carinski zakon („Sl.glasnik RS“, br.18/10);
 • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br.36/09, 36/11-dr. zakon i 88/11);
 • Zakon o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“, br.91/05, 30/10 i 93/12);
 • Zakon o dobrobiti životinja („Sl.glasnik RS“, br.41/09);
 • Zakon o bezbednosti hrane („Sl.glasnik RS“, br.41/09).

 

Nadležni organi izvršne vlasti Republike Srbije, ne poštuju i obaveze koje je Republika Srbija ugovorno sklopila sa Evropskom unijom, gde navodim samo neke:

 • Konvenciju o ljuskim pravima, konkretno pravo na mirno uživanje imovine;
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, konkretno, član 61. stav 1. i stav 6.; član 75.; član 80.; član 82. stav 2e.; član 99.; član 108.;
 • Protokol 4 (o kopnenom transportu) SSP-a, konkretno član 11., stavovi 2.,3. i 5.;
 • Prelazni trgovinski sporazum, konkretno član 34.; član 40. stavovi 2. i 3.;
 • Smernice EU o integrisanom upravljanju granicama, Šengenski katalog, Šengenski protokol. A posebno u oblasti veterinarske i fitosanitarne kontrole;
 • Direktive Saveta EU broj 99/496/EEZ i broj 97/78/EZ;
 • TRACES sistem, uveden shodno sa odlukom EK 92/486/EEZ i 2004/202/EZ.
 •  

Došlo je do zloupotrebe stredstava Evropske unije, koja su korišćena za protivpravno postupanje pri rekonstrukciji graničnog prelaza, što je nanelo direktnu štetu Holding kompaniji Interspeed AD. Prilikom ugovaranja investicije na GP Preševo iz sredstava EU, država nije izvršila eksproprijaciju zemljišta čime je obmanula predstavnike EU da se krene u rekonstrukciju na GP Preševo.
Trenutno stanje na GP Preševo dovodi i do povećanog protoka ilegalnih emigranata na putu ka zemljama EU.  Shodno prethodno napomenutim međunarodnim aktima koji regulišu odnose između EU i Republike Srbije, dodao bih da nepostojanje uslova kontrole roba na graničnom prelazu  indirektno vodi ugrožavanju zdravlja i državljana Republike Srbije i stanovnika zemalja članica EU. U svetlu otvaranja pregovora o članstvu Republike Srbije sa EU, a shodno poglavljima 23 i 24, prilično je dokazano stanje reforme pravosudja i vladavine prava kao glavnih smernica napomenutih poglavlja, gledano kroz slučaj nerazrešenih imovinsko-pravnih odnosa Republike Srbije i HK Interspeed AD. Od 2009. godine kamionski terminal nije u upotrebi što je direktno dovelo do velikih gužvi na putničkom terminalu na GP Preševo, kao i nemogućnost radiološkog, fitosanitarnog i veterinarskog pregleda i skladištenja oduzete robe i opasnih materija. Takođe, ne postoji mogućnost pregleda robe u toku noći ni kontrolnog pregleda na istovarnoj rampi. Kamioni koji su u „TIR“ režimu zbog trenutnog stanja na GP Preševu, čekaju na istom i do 10 sati, što prouzrokuje velike gužve i slab protok putnika na samom terminalu.
Prilog 44 - Katalog sa slikama od trenutka gradnje,blokade,rekonstrukcije do trenutnog stanja na granici.


 

 Kontakt

INTERSPEED HOLDING AD
Telephone: +381 11
Fax: +381 11
E-mail: head.office@interspeed.rs
 
Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.